Frågor och svar

Priser

Vad kostar en andel?
En andel kostar 550 kr. För en andel kan man köpa 100 kWh andels-el till ett lågt pris. För närvarande är detta pris 23 öre/kWh inkusive avgiften för elcertifikat.

Hur bestäms priset på andelselen?
Priset är satt utifrån prognoser om att föreningen skall ha pengar i kassan efter ca 25 år att köpa ett nytt vindkraftverk. Eventuella förändringar av priset bestäms av medlemmarna i föreningen.

Hur bestäms priset på den kompletterande elen?
Priset är gällande marknadspris hos Göteborg Energi. Du kan välja mellan rörligt och fast.

Hur kommer det sig att VästanVinds priser skiljer sig från andra föreningar?
Ett vindkraftkooperativ kan redovisa sina priser på olika sätt. Ett sätt är att redovisa den totala kostnaden per kWh. Ett annat sätt är att redovisa delar av det totala kWh-priset och komplettera med resterande kostnader på fakturan. VästanVind har valt att redovisa den totala kostnaden per kWh, där både uttagsskatt och elcertifikat ingår i priset. Dessutom ingår avsättning av pengar för återinvesteringar så att värdet på medlemmarnas andelar består.

Då många föreningar redovisar sina priser på olika sätt kan det vara en idé att jämföra föreningarnas erbjudanden gällande vad som ingår i priset och vilka kostnader som kan tillkomma.

Vad ingår i priset, 23 öre/kWh*, hos VästanVind?
Ibland är det oklart vad som ingår i priset för elen. I VästanVinds pris ingår förutom elcertifikat även återinvestering i nya verk efter 25 år. Du kan därmed känna dig trygg med att du gör en långsiktig investering som räcker längre än det enskilda vindkraftverket.

VästanVind  verkar för medlemmarnas intressen och har inget eget vinstintresse . Föreningen kan därför anpassa priset om föreningens kostnader förändras, exempelvis om uttagsskatten tas bort.

*Priset 23 öre/kWh gäller för prisområde 3. Elpriset varierar något beroende på var i landet man bor och tar ut sin el. I anmälningsformuläret kan du ange var i landet du är och får därför se vilket elpris du kan köpa el för.

Vad är uttagsskatt?

Det kan vara en skatt som föreningen kan vara tvungen att betala om föreningens medlemmar anses köpa föreningens el billigare än marknadspris för el.

På hemsidan står det att elen som jag får från Västanvind kommer att kosta 23 öre/kWh inkl elcertifikat. Hur blir det efter moms och energiskatt?
Moms och energiskatt tillkommer till priserna. I dagsläget är energiskatten 29,2 öre/kWh. Det innebär att det totala priset inklusive energiskatt och moms blir 65,25 öre/kWh.

Kommer priset på 23 öre/kWh att förändras något framöver, med inflation, elcertifikat eller annat?
Priset på 23 öre/kWh kan komma att förändras beroende på vilka förutsättningar som kan komma att gälla i framtiden, men föreningen strävar hela tiden efter att hålla ett så lågt pris som möjligt till sina medlemmar. Men det skulle kunna förändras, både upp och ner.

Om andelar

Vem får köpa andelar?
Det får vem som helst göra, men vi går först ut med erbjudandet till boende och företag i de kommuner där Göteborg Energi är engagerad i projekt.

Vem ska stå som andelsägare?
Samma person som står för hushållets nätavtal.

Hur många andelar bör jag köpa?
Eftersom din elförbrukning kan variera bör du maximalt köpa andelar motsvarande 80% av din elförbrukning per år.

Går det att teckna andelar på olika elanläggningar, om jag har flera?
Det går bra att teckna andelar på fler anläggningar. Till varje anläggning knyts ett bestämt antal andelar maximalt upp till dess årsförbrukning av el.

När betalas andelarna?
Betalning sker när fakturan kommer.

Kan jag sälja mina andelar?
Javisst, du kan sälja till vem som helst. I dagsläget kan du sälja andelar genom www.vindtorget.se. Dessutom kan VästanVind köpa tillbaka andelarna (inom 5 år). På sikt kommer du även att kunna köpa och sälja andelar på VästanVinds hemsida.

Hur mycket blir andelen värd om jag säljer?
Du kan välja att sälja tillbaka dina andelar till VästanVind. Föreningen köper då tillbaka dina andelar till dess nominella värde, se föreningens stadgar. Detta återköp gäller upp till fem år efter det att VästanVind sålt andelarna till dig. Skulle du istället välja att sälja andelarna till någon annan så är det upp till dig och köparen att sätta priset.

Kan jag ge bort andelar som gåva?
Det går utmärkt. Andelsägaren behöver bara betala medlemsavgiften och vara/bli kund hos Göteborg Energi för att få ut fördelen av andels-elen.

Vad händer om jag inte använder den el jag har rätt till via mina andelar?
Under ett kalenderår ges möjlighet att flytta ej använd el mellan årets månader, men ej mellan år. Om du har fler andelar än din elförbrukning kan det vara bra att sälja en del av dina andelar.

På hemsidan står det att för en andel (som kostar 550 kr) kan jag köpa 100 kWh. Jag antar att detta innebär att jag kan köpa 100 kWh per år. Stämmer det?
Ja, det stämmer. För 550 kr kan du köpa 100 kWh vindkraftsel per år. För närvarande är priset 23 öre/kWh.

Kommer min andel att innebära exakt 100 kWh (varje år?) eller kommer det att variera utifrån hur mycket kraftverket producerar eller något annat?
Andelen kommer att ge exakt 100 kWh/år.

Det står på hemsidan att man har en garanti på 5 år. Innebär det att jag tex kan köpa andelar för 55 000 kr och under fem år få köpa 10 000 kwh per år för självkostnadspris, och därefter få tillbaka 55 000 kr om jag väljer att sälja. Om ja, vem är i sådana fall köparen?
Medlemmen kan kräva att föreningen löser in sina andelar enligt stadgarna upp till 5 år efter att föreningen sålt sina andelar till medlemmen. Värdet på andelen kan avvika från medlemmens anskaffningsvärde.

Om komplementsel från Göteborg Energi

Om jag väljer ett rörligt pris, exakt hur räknar ni ut vilket pris det blir? Är det så att om jag börjar köpa min vindel i januari och har köpt upp alla mina kWh vindel fram till september, köper jag resterande el för rörligt pris från september till december, eller slår ni ut snittpriset på den rörliga elen för hela året?
Väljer du rörligt elpris för din komplementsel bygger den på samma princip som Göteborg Energis vanliga rörliga elpris. Läs vidare på Göteborg Energis hemsida.

Om jag väljer ett fast elpris, vid vilken tid fastställs mitt fasta elpris?
Det är upp till medlemmen att välja när hon/han vill binda sitt fasta elpris.

När kommer man att fritt kunna köpa resterande el från ett annat företag, dvs inte vara tvungen att ha avtal med Göteborg Energi bara för att man valt att investera i VindEl?
VästanVind bygger på att medlemmarna faktureras sin andelsel och komplementsel från Göteborg Energi. De flesta vindkooperativ har ett samarbete med ett elhandelsföretag. Vill du investera i vindkraft som inte bygger på att du tvingas ta det elhandelsföretag som din förening har valt att ha avtal med föreslår vi att du kollar på andra kooperativ, t ex www.slattensvind.nu

Om jag behöver mer el än jag har köpt andelar för, kan jag fritt välja om jag vill köpa el för rörligt eller fast pris?
Ja, du har rätt att välja rörligt eller fast elpris.

Om el från VästanVind

Om jag köper andelar motsvarande 5 000 kWh, hur kommer dessa då att fördelas? (Kan jag exempelvis välja att ta ut dessa enbart under vintern?)
Nej, du kan inte själv välja hur andelarna fördelas, de fördelas enligt ett fördefinierat mönster som bygger på att du förbrukar mer under vintern än sommaren.

Kommer mina köpta kWh att fördelas jämnt över årets 12 månader? Vad händer om jag exempelvis är bortrest en hel månad. Kan jag i så fall spara några kWh till månaden efter?
Andelselen fördelas utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster som bygger på att man som kund förbrukar mer under vintermånaderna och mindre under sommarhalvåret. Du kan som medlem skjuta över ej nyttjade kWh till nästkommande månad inom ett och samma kalenderår.

Kan jag välja vilka månader jag vill köpa min vindel? Jag skulle vilja köpa vindel september till april och resterande månader (maj till och med augusti) köpa rörlig el. Går det?
Nej, det går inte, VästanVinds koncept bygger på att du förbrukar dina andelar varje månad under året utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster.

Om föreningen och medlemskap i VästanVind

Vad är en ekonomisk förening?
Det är en sammanslutning av andelsägare, ungefär som en bostadsrättsförening.

Vem blir min elhandelsleverantör?
Den el som du inte köper från VästanVind kommer du att köpa av elhandelsföretaget Göteborg Energi. I och med medlemsinträdet blir du alltså kund hos Göteborg Energi. Göteborg Energi erbjuder el till såväl fast som rörligt pris.

Har man något inflytande i VästanVind?
Du har som medlem rösträtt och kan på den årliga föreningsstämman delta och vara med och välja styrelse. Du kan även anmäla intresse för att vara med i VästanVinds styrelse om du vill vara med i driften av föreningen

Vad händer om jag flyttar?
Om du vill så kan du behålla andelarna knutna till din nya bostad.

Hur skall jag deklarera mina andelar?
Eftersom köp av andels-el till självkostnad är maximerad till årsförbrukningen och pengar betalas tillbaks till dig så behöver det inte inkomstbeskattas. Andelens värde deklareras som förmögenhet. Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt sätt och andelar utgör en tillgång i rörelsen.

Vad händer om föreningen får ekonomiska bekymmer (t.ex. reparationskostnader), alternativt går i konkurs eller går med förlust? Höjs då elpriset?
Om föreningen får förändrade ekonomiska förutsättningar kommer föreningen att förändra priset till sina medlemmar. Den stora kostnaden för föreningen är inköpskostnaden för vindkraftverk. Att föreningen kommer att gå i konkurs har vi svårt att se eftersom vindkraftsel har en mycket låg marginalkostnad för produktionen. Normal drift och underhåll av verken är inräknade i föreningen kalkyler.

Måste andelsägaren vara samma person som står på dagens elavtal? (Med andra ord, spelar det någon roll om det är jag eller min sambo som köper andelar?)
Ja, det är viktigt att andelsägaren även står som ansvarig för elnätsavtal och elhandelsavtal. Oavsett om du köper vindkraftsandelar eller inte är det alltid ett krav att personen som står för elnät också ska stå för elhandelsavtalet. Därför är det också enklast att samma person står som andelsägare. Vill ni byta vem som står för elnätsavtalet får ni kontakta ert elnätsföretag.

Kommer det lägre fast priset komma direkt på min vanliga elräkning, eller medför det någon administration för min del?
Det lägre elpriset för din andelsel kommer direkt på din vanliga elräkning. För den el du konsumerar utöver din andelsel (vi kallar den komplementsel) kan du välja fast eller rörligt elpris hos Göteborg Energi.

Om vindkraftverket

Var ligger VästanVinds vindkraftverk?
Vindkraftverket ligger på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun, Dalsland och är VästanVinds första vindkraftverk.

Vem äger egentligen vindkraftverket?
Det gör den ekonomiska föreningen VästanVind.

Vem sköter vindkraftverket?
Det gör VästanVind. Föreningen skriver serviceavtal med professionella servicefirmor för att se till att vindkraftverket fungerar och underhålls på rätt sätt. Som enskild medlem förväntas du inte bidra med tid eller pengar till detta.

Vad händer när vindkraftverket är förbrukad?
VästanVind lägger undan pengar för att kunna återinvestera i nya vindkraftverk när nuvarande verk har tjänat ut sin roll efter ca 20 år.

Vad händer om vindkraftverket går sönder, havererar eller liknande?
Föreningen har tecknat en försäkring som träder in vid allvarliga händelser.

Dela vastanvind.se