Föreningsnyheter

Läs vårt öppna brev till regeringen om skattelättnader för andelsägd el

Läs VästanVinds brev till Jens Lundgren, regeringens utredare om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.  Han utreder om de skattelättnader som hushåll med egen elproduktion på villataket får ta del av också bör omfatta andelsägd mikroproduktion, genom exempelvis vindkraftskooperativ. Utredningen förväntas presenteras i slutet av mars och vi har stora förväntningar på att den kommer att leda till ett positivt riksdagsbeslut. Det skulle innebära bättre lönsamhet för VästanVind och lägre elkostnader för våra medlemmar. I brevet lyfter vi  hur viktigt det är, ur en demokratisk synvinkel, att låta alla hushåll i Sverige delta i omställningen till ett förnybart energisystem, oavsett hushållets boendeform.

Ang Utredning kring skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion