Om vindkraft

Vindkraft är en förnybar och miljöklok energikälla som varken förbrukar  några av naturens begränsade resurser eller ger några utsläpp till miljön under  sin drifttid. Det finns flera anledningar till att vindkraften har vuxit  kraftigt i såväl Sverige som i Europa och övriga världen under de senaste åren.  En av anledningarna är att en större klimatmedvetenhet bland politiker och  allmänhet har lett till beslut om att fasa ut fossila bränslen. Både EU och  Sverige har formulerat ambitiösa mål för en storskalig satsning och utbyggnaden  av förnybar energi. För att de ambitiösa målen  ska kunna nås kommer vindkraften att spela en mycket viktig roll.

Vad är vindkraft?

När solen värmer upp jorden värmer den även upp atmosfären. När varm luft stiger sjunker svalare och tyngre luft för att ersätta den varma luften. Denna turbulens ger upphov till vindrörelser som plockas upp av vindkraftverkets vingar. Vindkraftverket fångar därmed upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vinden är därmed en förnyelsebar energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energistrålning.

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Ett vindkraftverk består i huvudsak av ett torn, en rotor med rotorblad samt en generator. Totalhöjden på ett modernt vindkraftverk varierar mellan 120-180 meter med rotorblad som är 35-55 meter långa. Fundamentet som tornet sitter fast i är antingen gjutet i betong eller fastborrad i berggrunden. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el.

Vindkraftverk producerar el när det blåser mellan cirka 4 och 25 meter per sekund. I genomsnitt blåser det tillräckligt 90 procent av årets alla timmar för att ett vindkraftverk ska kunna producera el. Om det blåser för lite (mindre än 4 m/s) produceras ingen el och om det blåser för mycket (mer än 25 m/s) stoppas vindkraftverket.