Stadgar för VästanVind Vindkraftskooperativ

§ 1         Föreningens firma

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med Org.nr 769621-9141.

§ 2         Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands Län

§ 3         Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deras intresse av att äga produktionsmedel för förnyelsebar elproduktion samt att bidra till ett hållbart samhälle genom att främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige.

Föreningen ska främja medlemmarnas inköp av förnybar elektricitet.

Föreningen ska tillhandahålla egenproducerad elström som har producerats genom vindkraft till medlemmarna

Föreningen ska verka för att kontinuerligt öka medlemsantalet och antalet vindkraftverk. Föreningen ska verka för att närboende till vindkraftverken, kommuner och det lokala näringslivet ska bli medlemmar.

Ovan angivna ändamål får främjas genom dels direktinvestering i vindkraftverk och/eller investeringar i produktion av vindkraft, dels genom att samverkansavtal träffas med elproduktionsbolag och/eller elhandelsbolag.

Föreningen ska bygga upp ett kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och demontering och återuppförande av föreningens vindkraftverk. Likvida medel kan därvid komma att placeras på räntebärande konto, värdepapper och liknande tillgångar med låg risk.

§ 4         Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av fysiska eller juridiska personer  och som vill följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål och som tecknat sig för och betalat sina insatser eller har förvärvat sådan insats från annan.

Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av styrelsen. Styrelsen får delegera behandlingen av sådana ansökningar.

Medlemskapet träder i kraft efter styrelsens beslut.

§ 5         Insatser

Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 500 kr och högst 1 200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlem rätt att köpa 100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelselspris, under förutsättning att medlemmen fullföljer sina åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt gällande stadgar och avtal.

Styrelsen får besluta att anpassa insatsens storlek för nytillkommande medlemmar som inträder i föreningen med anledning av nyförvärv av vindkraftverk. Sådana medlemmar kan betala en högre eller lägre insats, inom det i föregående stycke angivna beloppsintervallet, än tidigare medlemmar, beroende på kostnaden för att förvärva vindkraftverket samt föreningens ekonomi i övrigt.

Medlem får äga mer än en andel i föreningen. Styrelsen får besluta att tillkommande medlemmar inte får äga fler andelar än vad som motsvarar medlemmarnas förväntade elförbrukning för kommande år.

En och samma juridiska person får inte äga mer än 49% av det totala antalet andelar. Lång­siktigt skall föreningen verka för att en och samma juridiska person inte äger mer än högst 10% av det totala antalet andelar.

Styrelsen äger rätt att besluta att antalet andelar ej får överstiga viss andel av den vindkraftproduktion som föreningen äger.

Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och det som styrelsen beslutar.

§ 6         Medlemsavgift

Styrelsen ska besluta medlemsavgiftens storlek som skall vara 0 till 600 kr per år. Medlem ska erlägga den medlemsavgift som styrelsen beslutat.

§ 7         Utträde och överlåtelse av insats m.m.

Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen. Anmälan om utträde ska ske skriftligen till föreningen två månader innan utträde. Sker utträdet inom fem år från det att medlem köpt andel av föreningen har medlemmen rätt att senast sex månader efter dagen för utträdet få till ett av medlem specificerat konto utbetalt det belopp som motsvarar av medlemmen tidigare inbetald medlemsinsats. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången eller vad som annars föreskrivs enligt lag.

Medlem har rätt att överlåta (genom gåva, försäljning, arv, bodelning eller testamente) sin insats till person som i enlighet med paragraf 4 ovan kan erhålla eller har erhållit medlemskap i föreningen. Den som blir medlem genom att ha övertagit andel från annan erhåller de rättigheter och skyldigheter överlåtaren hade vid överlåtelsedagen. Den som överlåtit alla sina andelar ska anses ha utträtt ur föreningen. Dessa förhållanden ska utan dröjsmål skriftligen meddelas föreningens styrelse.

§ 8         Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen

i) om han inte följer av föreningen fattade beslut,

ii) om han motverkar föreningens ändamål,

iii) om han förfar bedrägligt mot föreningen,

iv) om han på annat sätt företar handling som skadar föreningens intressen,

v) om han inte betalar medlemsavgiften.

Beslut om att medlem ska uteslutas ur föreningen fattas på föreningsstämma.

§ 9         Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken består av lägst tre och högst tio ledamöter samt  högst tre suppleanter.

Ledamöterna väljs på ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordföranden bland ledamöterna på förslag av valberedningen. Ledamöterna väljs för två år. Halva styrelsen väljs varje år.

Valberedningen ska vid sin beredning beakta de närboendes intressen.

Göteborg Energi Din El AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, utan krav på medlemskap, årligen inför ordinarie föreningsstämma utse varsin styrelseledamot.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 10       Styrelsens möten och protokoll

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot ska styrelsen sammankallas.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 11       Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, av de personer som styrelsen därtill utser, dock minst två i förening. Styrelsens beslut om delegation av tecknande av firma ska vara enhälligt.

§ 12       Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.

§ 13       Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits en eller två auktoriserade revisorer.

§ 14       Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen, i maj eller juni, på den plats styrelsen bestämmer.

På föreningsstämma berättigar en andel i föreningen till en röst på stämman.  Var röstberättigad får rösta för det fulla antalet av honom ägda och företrädda andelar med den begränsningen att en och samma medlem aldrig får rösta för mer än 49 % av det totala antalet utgivna och medlemsägda antalet andelar. . Röstberättigad är dock endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.

Omröstning sker öppet om inte föreningsstämman beslutar annat. Val, förutom val av funktionärer vid föreningsstämman, verkställs dock genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det.

Styrelseledamöter och externa revisorer äger rätt att deltaga på föreningsstämma även om de inte är medlemmar i föreningen.

Stämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som fått ordförandens röst.

§ 15       Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska av styrelsen utlysas då styrelsen eller revisorerna finner sådan erforderlig, samt då extra föreningsstämma påfordras av minst en tiondel av föreningens medlemmar och dessa uppger det eller de ärenden, de önskar förelägga föreningsstämman.

§ 16       Kallelse till föreningsstämma, meddelanden

Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom e-postmeddelande och publicering på föreningens hemsida.

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag.

§ 17       Förslag till föreningsstämma

Styrelsen ska, om den vill framlägga förslag till föreningsstämman, inom den för kallelse till föreningsstämma angivna tiden tillställa medlemmarna det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag i sådana ärenden som rör stadgeändringar eller annars är av principiell vikt. Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den sista mars varje år.

§ 18       Föreningsstämmans dagordning

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande

2. Val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

7. Framläggande av revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid revisorernas berättelse omfattar

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt de
styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning

15. Övriga ärenden som enligt lag eller dessa stadgar kan förekomma på stämman

Vid extra föreningsstämma får förutom punkterna 1 – 5 ovan inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 19       Stadgeändringar

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes andelar.

§ 20       Disposition av vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, enligt föreningsstämmas beslut:

1. fonderas och/eller

2. föras i ny räkning och/eller

3. utgå som vinstutdelning på inbetalda medlemsinsatser. Vid vinstutdelning beräknas utdelningen per andel.

§ 21       Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer som till ordinarie föreningsstämma ska föreslå styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med § 9.

§ 22       Ekonomiskt ansvar

För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar. I tillgångarna inräknas insatser som har förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalats.

§ 23       Upplösning

Beslut att föreningen ska upplösas genom likvidation är endast giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av medlemmar representerande två tredjedelar (2/3) av föreningens andelar.

Vid föreningens upplösning ska de efter upplösningen kvarvarande tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i proportion till av dem betalda insatser.

§ 24       Tvist

Tvister mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, suppleant eller medlem å andra sidan ska i första hand lösas efter gemensamma diskussioner mellan parterna. I andra hand avgörs tvisten av Göteborgs tingsrätt.

Här hittar du VästanVinds stadgar i PDF-format